Miejskie Centrum Pomocy Społecznej (działające z upoważnienia Urzędu Miasta) we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizuje od 2006 roku w Pabianicach program prac społecznie użytecznych.

Jest to oferta pomocy dla bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Ramy prawne tych prac wyznacza Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 645, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz.921).

Do prac społecznie użytecznych kierowani są klienci MCPS w Pabianicach wytypowani przez pracowników socjalnych (kontrakt socjalny) zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni bez prawa do zasiłku będący w II profilu bezrobotnego. Zakres prac obejmuje prace pomocnicze (roznoszenie obiadów, opieka nad osobami zależnymi, sprzątanie,
praca w kuchni, prace remontowe, gospodarcze, roznoszenie korespondencji, pomoc dzieciom na świetlicach itd.). Prace społecznie użyteczne realizowane są na terenie Pabianic w STOWARZYSZENIACH i OŚRODKACH współpracujących z Klubem Integracji Społecznej.

Jako jedni z nielicznych w Polsce prowadzimy PSU na tak szeroką skalę.

07.01.2019 podpisano POROZUMIENIE NR 1/2019 W SPRAWIE ORGANIZACJI PSU na okres od 10.01.2019 do 17.12.2019 r.

Planowana liczba miejsc PSU - średnio 90 osób/miesiąc
Deklarowana ilość podmiotów w których organizowane są PSU - 34


2018 ROK – dane statystyczne

Ilość kontraktów socjalnych 

- 165 (w tym 3 podwójne)

Ilość osób skierowanych kontraktem socjalnym 

- 162

Ilość osób, które podjęły prace społecznie użyteczne 

- 136

Ilość osób, które uzyskały pracę/staże na wolnym rynku 

- 18


05.01.2018 podpisano POROZUMIENIE NR 1/2018 W SPRAWIE ORGANIZACJI PSU na okres od 10.01.2018 do 31.03.2018 r.

Planowana liczba miejsc PSU - średnio 90 osób/miesiąc
Ilość podmiotów w których organizowane są PSU - 37


2017 ROK – dane statystyczne

Ilość kontraktów socjalnych 

- 202

Ilość osób skierowanych kontraktem socjalnym 

- 202

Ilość osób, które podjęły prace społecznie użyteczne 

- ...

Ilość osób, które uzyskały pracę/staże na wolnym rynku 

- 33