Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży używających alkoholu i ich bliskich.


Zakres świadczonych usług:

  • poradnictwo oraz edukacja z zakresu zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, rozwoju uzależnienia i problemów z niego wynikających, wczesnego rozpoznawania sygnałów używania środków uzależniających, mechanizmów uzależnienia, procedur przeprowadzania interwencji rodzinnych, postępowania wobec osoby używającej,
  • konsultowanie w celu dokonania wstępnej diagnozy problemowej,
  • motywowanie do ograniczenia, zaprzestania używania środków oraz do podjęcia leczenia,
  • informowanie o ofercie pomocowej i wspierającej z terenu miasta, województwa, kraju oraz procedurach prawnych,
  • spotkania wspomagające trzeźwość dla osób które ukończyły terapię,
  • spotkania wspierające dla bliskich, mające na celu wzmocnienie umiejętności zaradczych, kompetencji wychowawczych, spójnych postaw rodzicielskich oraz pracę nad asertywnością,
  • pomoc w organizacji sieci wsparcia (we współpracy z pracownikiem socjalnym, prawnikiem oraz psychologiem),
  • organizacja spotkań edukacyjnych, warsztatów profilaktycznych,
  • organizacja miejskich akcji, kampanii profilaktycznych, udział w kampaniach ogólnopolskich.