Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej OPiIS od stycznia 2004 roku, realizuje swoje zadania w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Będąc jednym z ośrodków wsparcia MCPS, działamy na wielu płaszczyznach pomocowych, wciąż poszukując nowych obszarów współpracy z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ośrodek koordynuje i realizuje zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz te, które wynikają z ustaw kompetencyjnych w obszarze polityki społecznej gminy.

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak: 

  • - Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
  • - Udzielanie rodzinom, w których występuje problem przemocy , pomocy prawnej i psychologicznej.
  • - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
  • - Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin.
  • - Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych w Pabianicach.


Ośrodek podejmuje także wiele innych zadań o charakterze informacyjnym i integracyjnym, poszukując skutecznych metod diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Wszystkie swoje działania opiera na ogólnopolskich standardach i rekomendacjach oraz wysoko kwalifikowanej i wyszkolonej kadrze specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. 

Ośrodek koordynuje realizację działań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ośrodek wspiera działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i realizuje projekt monitorowania problemu narkomanii w gminie miejskiej Pabianice .

W Ośrodku działają:

W ramach Ośrodka funkcjonuje Sekretariat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Aktualności

Cykl szkoleń Porozumienie bez Przemocy - NVC

Ostatni dzień stycznia to dla nas długo wyczekiwane spotkanie z Porozumieniem bez Przemocy - NVC ❤ Iza Nowaczyk z fundacji 4 KROKI przeprowadziła nas przez ćwiczenie z medytacji potrzeb. :)P.S. Jak dobrze było się spotkać po...

czytaj więcej

IV Piknik rodzinny "Rodzina, ach rodzina"

Już w ten piątek czwarta edycja naszego rodzinnego pikniku. Zapraszamy dzieci, rodziców, wujków, ciocie, dziadków, przyjaciół, sąsiadów, kolegów, wszystkich ludzi z całych Pabianic. Dla każdego znajdzie się jakaś atrakcja! Zaczynamy o 14.00. Nie...

czytaj więcej