Program Ochrony Dzieci Przed Przemocą kierowany do dzieci z Pabianic.


Cel programu:

Przerwanie zjawiska przemocy wobec dziecka oraz objęcie ochroną psychologiczną i pedagogiczną dzieci będących ofiarami przemocy w rodzinie bądź będący jej świadkami.


Realizacja programu:

 1. Diagnoza rodziny w której występuje przemoc.
 2. Powiadomienie odpowiednich służb pomocowych (Sąd Rodzinny i Nieletnich, KPP w Pabianicach, Wydział Pomocy Środowiskowej w MCPS w Pabianicach, szkoła, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) i współpraca z powyższymi placówkami w celu planowania pomocy rodzinie.
 3. Wsparcie psychologiczne dziecka.
 4. Wsparcie pedagogiczne dziecka:
  • Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych objęte programem socjoterapeutycznym
  • Dzieci przedszkolne i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych objęte wsparciem w kontakcie indywidualnym /grupa wsparcia

   Praca z dziećmi w trzech wymiarach:
   • rozwojowym
   • edukacyjnym
   • terapeutycznym

    W celu:
   • nabywania przez dzieci umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć
   • umożliwienia bezpiecznego rozładowywania emocji negatywnych wobec sprawcy i wyrażania emocji pozytywnych
   • zwiększenia poczucia kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz umiejętności interpersonalnych

 5. Szkoła dla rodziców.
 6. Zajęcia edukacyjne "Przemoc rówieśnicza" - oferta skierowana do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.